#498

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის მდგომარეობის შეფასების მიზნით უპირველესად საჭიროა:

1 მხოლოდ სასუნთქი გზების გახსნა და სუნთვქის კონტროლი

2 მხოლოდ ცნობიერების შემოწმება

3 მხოლოდ საძილე არტერიაზე პულსაციის შემოწმება

4 როგორც სასუნთქი გზების გახსნა და სუნთვქის კონტროლი, ასევე საძილე არტერიაზე პულსაციისა და ცნობიერების შემოწმება

ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი

მნიშვნელოვანია დაზარალებულის მდგომარეობა სწრაფად და მართებულად შეფასდეს. პირველი ეტაპი არის ცნობიერების შემოწმება (არის თუ არა დაზარალებული გონზე). მეორე ეტაპი - სასუნთქი გზების გახსნა მესამე ეტაპი - სუნთქვის კონტროლი. მეოთხე ეტაპი - საძილე არტერიაზე პულსაციის შემოწმება.chevron up