#419

მარეგულირებელი დგას ავტომობილისაკენ მარჯვენა გვერდით, ხელები ჩამოშვებული აქვს. მოცემულ სიტუაციაში, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი:

1 ვალდებულია შეანელოს მოძრაობა და გაჩერდეს

2 ვალდებულია გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე, არა ნაკლებ 10 მეტრის მანძილზე

3 ვალდებულია გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე, არა ნაკლებ 5 მეტრის მანძილზე

4 უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა

ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 39-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობის ამკრძალავი სიგნალის მიცემისას მარეგულირებელი დგას მძღოლის მიმართ მკერდით ან ზურგშექცევით, თავის ზემოთ აწეული კვერთხით, წითელი ფარნით ან ალმით ან განზე გაწეული ხელებით.chevron up