#1255

გზის სავალ ნაწილზე დატანილი ყვითელი მონიშვნა აღნიშნავს:

1 სამარშუტო სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისა და ტაქსის სადგომს

2 ხანგრძლივი დასვენებისთვის დგომის ადგილს

ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 დანართის პირველი თავის (ჰორიზონტალური მონიშვნა) 1.17 პუნქტის თანახმად, საგზაო მონიშვნა 1.17 ყვითელი ხაზი აღნიშნავს სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ადგილს და ტაქსის სადგომს.chevron up